„OBSŁUGA KLIMATYZACJI ZA 1 ZŁ”

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

       1. Niniejszy regulamin promocji „Obsługa klimatyzacji za 1 zł” (zwany dalej „Regulaminem”) jest dokumentem określającym zasady i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej.

       2. Akcja promocyjna organizowana jest przez NEXT AUTO TEST DRM PUSZ Spółka Jawna z siedzibą w Gliwicach przy ul. Łabędzkiej 61 , REGON numer 243156082, NIP numer 6312647996, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 446426 (zwaną dalej „Organizatorem” lub „Next Auto Test”).

       3. Wykonywanie usług objętych akcją promocyjną odbywać będzie się przy współpracy z firmą partnerską NEXT AUTO-GLASS Danuta Pusz z siedzibą w Gliwicach przy ul. Łabędzkiej 61, REGON numer 272163978, NIP numer 6310117024 (zwany dalej „Next Auto-Glass”).

       4. Akcja promocyjna prowadzona jest na terenie siedziby Next Auto Test oraz Next Auto-Glass w Gliwicach przy ulicy Łabędzkiej 61 bezterminowo do czasu zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Organizatora, przy czym Organizator ma możliwość odwołania akcji promocyjnej w razie wyczerpania kuponów promocyjnych.

       5. Akcja promocyjna przeznaczona jest dla wszystkich klientów Next Auto Test oraz Next Auto-Glass w Gliwicach przy ulicy Łabędzkiej 61, będących osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub będących podmiotami zinstytucjonalizowanymi, takimi jak osoby prawne, spółki prawa handlowego, instytucje, urzędy itp. (zwani dalej „Uczestnikami”).

       6. Celem akcji promocyjnej jest budowanie więzi lojalnościowej oraz promocja marki Next Auto Test oraz Next Auto-Glass i usług przez nie oferowanych.

       7. Udział w akcji promocyjnej jest dobrowolny, klient ma prawo zawsze zrezygnować z udziału w promocji.

 1. PRZEDMIOT I WARUNKI PROMOCJI

 1. W ramach akcji promocyjnej Uczestnik na zasadach i po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, może skorzystać z promocyjnej obsługi klimatyzacji w swoim samochodzie za cenę 1 zł (słownie: jeden złotych) (dalej zwana: Usługa promocyjna/ Usługa dodatkowa). Dla Klientów nieposiadających klimatyzacji w swoim samochodzie, a chcących skorzystać z akcji promocyjnej po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Organizator wyda bon o wartości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) na usługę wymiany opon wykonywaną przez Organizatora.

 2. Obsługa klimatyzacji objęta akcją promocyjną polega na podłączeniu agregatu diagnozującego i nie obejmuje naprawy uszkodzeń systemu klimatyzacji, wymiany filtrów, osuszaczy oraz uzupełnienia czynnika chłodniczego.

 3. Warunkiem otrzymania kuponu promocyjnego na obsługę klimatyzacji (kupon promocyjny) jest dokonanie pierwszej usługi objętej akcją promocyjną. Każdy kupon promocyjny przypisany jest do jednego pojazdu mechanicznego poprzez wpisanie numeru rejestracyjnego pojazdu na Kuponie promocyjnym. Kuponów promocyjnych nie łączy się z innymi kuponami przypisanymi do pojazdów mechanicznych o innych numerach rejestracyjnych.

 4. Warunkiem skorzystania przez Uczestnika z promocyjnej Obsługi klimatyzacji jest uprzednie wykonanie w okresie trwania akcji promocyjnej łącznie czterech usług świadczonych przez Next Auto Test oraz Next Auto-Glass w Gliwicach przy ulicy Łabędzkiej 61, a to:

 1. usługi kompletnego serwisu olejowego – polegającego na wymianie oleju silnika wraz z zakupem filtra oleju oraz zakupem właściwego oleju u Organizatora akcji promocyjnej;

 2. wykonania okresowego badania technicznego pojazdu mechanicznego w Stacji Kontroli Pojazdu prowadzonej przez Organizatora akcji promocyjnej;

 3. wykonania usługi wymiany szyby oraz zakupu niezbędnych części i elementów do wykonania usługi w firmie partnerskiej Organizatora tj. Next Auto-Glass o minimalnej łącznej wartości usługi i części 250 złotych brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych brutto);

 4. wykonania jakiejkolwiek innej usługi świadczonej w ramach prowadzonego przez Organizatora warsztatu samochodowego wraz z zakupem niezbędnych części do wykonania usługi o minimalnej łącznej wartości usługi i części 250 złotych brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych brutto);

 1. Każde wykonanie przez Uczestnika usług objętych akcją promocyjną opisanych w pkt. II ust. 4 musi zostać udokumentowane przez Organizatora na wydanym Kuponie promocyjnym naklejonym hologramem Organizatora.

 2. Uczestnik akcji promocyjnej, aby móc skorzystać z Usługi promocyjnej musi przekazać pracownikowi Organizatora Kupon promocyjny dokumentujący wykonanie wszystkich czterech usług objętych akcją promocyjną.

 3. Organizator przed wykonaniem Usługi promocyjnej ma prawo zweryfikować czy wszystkie odpłatne usługi zostały faktycznie wykonane w Next Auto Test oraz Next Auto-Glass poprzez wprowadzenie numeru rejestracyjnego pojazdu do programu księgowego.

 4. Uczestnik może wziąć udział w akcji promocyjnej dowolną liczbę razy, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków o których mowa w Regulaminie.

 5. Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o wypłatę równowartości promocyjnej usługi w gotówce, jak i wymiany na inne towary lub usługi, za wyjątkiem bonu wskazanego w pkt. II ust. 1 Regulaminu dla Uczestników nie posiadających klimatyzacji, a spełniających wszystkie pozostałe warunki akcji promocyjnej.

 6. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami i rabatami oferowanymi przez Organizatora lub firmę partnerską.

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem akcji promocyjnej należy zgłaszać Organizatorowi na adres: NEXT AUTO TEST DRM PUSZ Spółka Jawna z siedzibą w Gliwicach przy ul. Łabędzkiej 61 z dopiskiem „Reklamacja – akcji promocyjnej Obsługa klimatyzacji za 1zł”.

 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji Organizatorowi.

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników akcji promocyjnej jest Organizator – NEXT AUTO TEST DRM PUSZ Spółka Jawna z siedzibą w Gliwicach przy ul. Łabędzkiej 61 , REGON numer 243156082, NIP numer 6312647996, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 446426.

  2. Dane osobowe przekazane przez Uczestników Akcji promocyjnej w związku z udziałem w akcji promocyjnej w postaci numeru rejestracyjnego pojazdu, a także dane osobowe związane ze zgłoszeniem reklamacyjnym będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym dla wykonania usług objętych akcją promocyjną i prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego udziału w akcji promocyjnej oraz prawidłowego rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na reklamację.

  4. Dane osobowe przetwarzane w celach wskazanych powyżej będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu, chyba, że Organizator będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika, lub Uczestnika dane są niezbędne Organizatorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  6. Odbiorcą danych będzie firma partnerska Organizatora, tj. NEXT AUTO-GLASS Danuta Pusz z siedzibą w Gliwicach przy ul. Łabędzkiej 61 w zakresie niezbędnym do wykonania usługi objętej akcją promocyjną.

  7. Organizator akcji promocyjnej nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

  8. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych.

  9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Przystępując do Akcji promocyjnej Uczestnik wyraża zgodę na treść Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

  2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.nextauto.pl.

  3. Wszelkie informacje o akcji promocyjnej dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

  4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.